Από 1.12.2015 η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις μελετών άνω των 60.000 ευρώ

Με την απόφαση 90947/7.9.2015 (ΦΕΚ Β’ 2021/17.9.2015) του Υπουργείου Οικονομίας μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ορίζεται ότι σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005, η υποχρεωτική χρήση για όλους τους φορείς του Δημοσίου ξεκινά την 01.12.2015. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014, ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4281/2014, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες μελετών ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3316/2005 είναι οι: χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, οικονομικές μελέτες, Κοινωνικές μελέτες, μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. (11) Μελέτες λιμενικών έργων, μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας), βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας), μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές), χημικές μελέτες και έρευνες, μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους), μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, αλιευτικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin