ΥΠΑΠΕΝ: Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε αλλά και πολλών ανάλογων ερωτηµάτων Υπηρεσιών ∆όµησης αναφορικά µε τη θεώρηση αδειών δόµησης για χορήγηση εργοταξιακής παροχής, η ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων / Τμήμα Γ΄ (ΔΑΟΚΑ/Γ΄) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), με το αρ. πρωτ. 31327/31.7.2015 έγγραφό της, δίνει οδηγίες προκειµένου να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία και επιβάρυνση υπηρεσιών και πολιτών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin