Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου (Ν.4254/2014)

Μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο (Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, αλλάζουν ουσιαστικά ορισμένες διατάξεις του ΚΦΕ (Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους (βλέπε ΠΟΛ 1027/2014 «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και …», ΦΕΚ Β΄ 211/4.2.2014).

α) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 αντικαταστάθηκε η φράση “τεχνικές υπηρεσίες” με την φράση “τεχνικά έργα”  ενώ διαγράφηκε η φράση “υπηρεσίες και άλλες αμοιβές” δίπλα στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραπάνω περίπτωσης δ’ προστέθηκε η φράση “ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα”.

Με τις δύο παραπάνω αλλαγές ουσιαστικά αποσαφηνίζεται ότι πλέον η παρακράτηση 20% θα γίνεται :

1) Στα τεχνικά έργα

2) Στις αμοιβές διοίκησης (αναμένουμε διευκρίνιση γι αυτή την περίπτωση)

3) Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε άλλες παρόμοιες με αυτές υπηρεσίες.

Ενώ επίσης γίνεται σαφές ότι η παρακράτηση 3% για τις αμοιβές τεχνικών έργων γίνεται είτε ο λήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο.

γ) Στην παράγραφο 2 προστέθηκε η φράση “εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες” καθώς και οι λέξεις “φυσικά ή”

Με τις δύο αυτές  προσθήκες γίνεται επίσης σαφές ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες) προβαίνουν σε παρακράτηση (1%, 4% ή 8%) κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών και από τα φυσικά πρόσωπα.  Πριν την μεταβολή αυτή η παρακράτηση γίνονταν μόνο από τα νομικά πρόσωπα.

δ) Με την τροποποίηση της παραγράφου 7 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την απόδοση του φόρου υπεραξίας από τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι αποδίδουν αυτόν με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ε) Με την προσθήκη της παραγράφου 8 και 9 απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, καθώς και το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου διαμορφώνεται ως εξής:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »