Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7-3-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017» (Β’ 916).»

Δείτε την απόφαση με Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48841/1675 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin