Ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Δείτε το με αριθ. Δ11/329192/19.11.2021 έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin