ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7.9.2016) «Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)”»

Δείτε την εγκύκλιο εδώ 

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι για την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω 59 ΕΤΕΠ προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια έργα 59 αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin