Ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8». Τρίπολη 9.4.2011 και Σπάρτη 9.7.2011

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) και τoν Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), οργάνωσε στην Τρίπολη 9 Απριλίου 2011 (Πρόσκληση-Πρόγραμμα , Αφίσα) και στη Σπάρτη 9 Ιουλίου 2011 (Πρόσκληση-Πρόγραμμα), ενημερωτική ημερίδα για τους ευρωκώδικες 2 & 8.

Από την ημερίδα στην Τρίπολη
Από την ημερίδα στην Τρίπολη
Από την ημερίδα στη Σπάρτη

Κατά την έναρξη της ημερίδας στην Τρίπολη και πριν τις επιστημονικές αναλύσεις των παρισταμένων ομιλητών για τα συγκεκριμένα θέματα, τον λόγο πήρε η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η σημερινή θεματολογία αφορά την μελέτη των κατασκευών με βάση τους Ευρωκώδικες, και συγκεκριμένα το σχεδιασμό των κτηριών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 & 8, που σκοπό έχει να βελτιώσει την ποιότητα των μελετών και κατασκευών και να οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αξιοπιστία, ασφάλεια και μακροβιότητα των κατασκευών. Είναι γνωστό ότι κάθε χώρα είχε την δική της Νομοθεσία την οποία εφάρμοζε στο σχεδιασμό και τη μελέτη των φορέων και γενικά των τεχνικών έργων. Σήμερα θεωρείται ότι οι Πανευρωπαικοί Κώδικες έχουν σημαντική επίδραση παγκοσμίως. Η δομή, η πληρότητα, η ομοιογένεια, η συνοχή και η συνέπειατους είναι τέτοιες (παράδειγμα η συμβατότητά τους προς τους Κανονισμούς των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας λ.χ. για αντισεισμικά θέματα) ώστε ήδη άρχισαν να υιοθετούνται και από χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης, αλλά και να επηρεάζουν έντονα και ευθέως τους Κανονισμούς και άλλων χωρών όπως στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Όλοι οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαικά Πρότυπα και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Οι Ευρωκώδικες 2 & 8, που ισχύουν αντικαθιστώντας τους Εθνικούς μας Κανονισμούς ΕΚΩΣ & ΕΑΚ αντίστοιχα, έχουν εφαρμογή στον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους και καλύπτουν, κατά ένα σημαντικό μέρος, τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα και υπό σεισμικές συνθήκες. Για την υλοποίησή τους, όπως και των υπολοίπων Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα, αντίστοιχα και σε κάθε κράτος-μέλος, εισάγεται η έννοια του Εθνικού Προτύπου. Κάθε Εθνικό Πρότυπο εφαρμογής ενός Ευρωκώδικα συντίθεται από το πλήρες κείμενο του Ευρωκώδικα μαζίμε τα παραρτήματά του (όπως αυτό δημοσιεύτηκε από τη CEN και μεταφράσθηκε με μέριμνα της Εθνικής Επιτροπής Ευρωκωδίκων) καθώς και από το Εθνικό Προσάρτημα. Η υιοθέτηση της εισαγωγής του Εθνικού προσαρτήματος είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον και την ευστάθεια του συστήματος των Ευρωκωδίκων. Το Εθνικό Πρότυπο περιέχει αποκλειστικά και μόνο πληροφορίες για τις «Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους», δηλ. τις παραμέτρους εκείνες που παραμένουν ανοικτές στον Ευρωκώδικα και προορίζονται για Εθνική επιλογή. Με άλλα λόγια, η κάθε χώρα έχει την δυνατότητα να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποια προκαθορισμένα σημεία των Ευρωκωδίκων, οι οποίες επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και έτσι εισάγονται κάποιοι συντελεστές ασφαλείας λόγω των κλιματικών, σεισμικών, γεωλογικών, οικονομικών κλπ.ιδιαιτεροτήτων του κάθε κράτους και που δεν πρέπει να αγνοούνται. Τέλος, με τη χρήση των ευρωκωδίκων μπορούμε ίσωςνα διευρύνομε τις επαγγελματικές μας δραστηριοτήτες καιεκτός Ελληνικών συνόρων, ειδικά τις σημερινές δύσκολες εποχές, γιατί μέσω των Ευρωκωδίκωνδίνεται μια ευκαιρία στον Έλληνα Μηχανικό να δραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο, ανταγωνιζόμενος με ίσους όρους τους ξένους Συναδέλφους του».

Στην Τρίπολη, η θεματολογία που αναπτύχθηκε και οι ομιλητές ήταν οι εξής:

Στη Σπάρτη, η θεματολογία που αναπτύχθηκε και οι ομιλητές ήταν:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin