Μετακινήσεις χωρίς εκτύπωση στοιχείων taxisnet για όσους διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα συλλόγου μορφής Ν.Π.Δ.Δ. (ΤΕΕ, ΔΣΑ κλπ)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12.2.2021 (ΦΕΚ Β΄586/13.2.2021) που τροποποιεί την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄534/10.2.2021), οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin