Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 “Παροχές σε είδος” καθώς και των περ. β΄, ιγ΄ και ιστ΄ του άρθρου 14 “Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις” του Ν.4172/2013 (A΄167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4646/2019 (Α΄201) και του άρθρου 6 του Ν.4710/2020, αντίστοιχα (Α΄142). (Εγκύκλιος Ε.2197/10.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2197/10.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin