Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.5997/23.10.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο αρ.πρωτ.5997/23.10.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin