Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ενημερώνει ότι εκδόθηκε διευκρινιστικό έγγραφο με θέμα: “Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin