Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 (Απόφαση 2/27.8.2020) της ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ.πρωτ.4577/28.8.2020 “Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 Ν.4412/2016”

Δείτε την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 (Απόφαση 2/27.8.2020) της ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ.πρωτ.4577/28.8.2020 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin