Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.8.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin