Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. (Εγκύκλιος Aρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Aρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ εδώ

Δείτε τις σχετικές της ως άνω Εγκυκλίου :

α. την με αρ.πρωτ.οικ.20716/23.6.2015 Εγκύκλιο του ΣΕΠΕ εδώ

β. την με αρ.πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.30590/15.5.2020 Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin