Νόμος 4706/2020 “Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020)

Δείτε το Νόμο 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin