Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β΄2274). (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.26400/605/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.26400/605/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε την με αριθμ.πρωτ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin