Δημοσίευση Ν.4690/2020 – Κύρωση των από 13.4.2020 & 1.5.2020 ΠΝΠ – Τροποποίηση άρθρου 180 του Ν.4412/2016. (Ανακοίνωση 11.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 11.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin