Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΥΠΕΝ81/16.4.2019 ΚΥΑ “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον Ν.4512/2018 (Α΄5)” (Β΄ 1397). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2139/3.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 (ΦΕΚ Β΄2139/3.6.2020) εδώ

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/81/16.4.2019 (ΦΕΚ Β΄1397/22.4.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin