Νέες γνώμες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί διατάξεων Π.Ν.Π. και λοιπών διατάξεων για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. (Ανακοίνωση 3.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 3.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin