Νόμος 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Δείτε το Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin