Τροποποίηση του άρθρου 13 και του παραρτήματος VI της αριθ.146896/2014 ΚΥΑ “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις” (Β΄2878/2014 και Β΄3142/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/16.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1562/24.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/16.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1562/24.4.2020) εδώ

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ:

Το Β΄2878/2014 εδώ

Το Β΄3142/2014 (Διόρθωση σφαλμάτων στο Β΄2878/2014) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin