Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ. (ΚΥΑ Αριθμ.350/14.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1418/15.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.350/14.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1418/15.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin