Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α΄) “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή του. (Εγκύκλιος Ε.2046/9.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2046/9.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin