Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68) ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. (Απόφαση Αριθμ.1061/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β’1043/26.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1061/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β’1043/26.3.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55) εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68) ΠΝΠ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin