Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του Ν.4605/2019. (Εγκύκλιος Ε.2035/17.3.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2035/17.3.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin