Δημοσίευση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου – Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. (Ανακοίνωση 19.3.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 19.3.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin