Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020 – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής. (Ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.125/Γ/2020/10.2.2020 της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

Δείτε το Ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.125/Γ/2020/10.2.2020 της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin