Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013. (Εγκύκλιος ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.2016/31.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.2016/31.1.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Αριθμ.Α.1008/20.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4174/2013 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin