Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4646/2019 καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1010/20.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄187/30.1.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1010/20.1.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄187/30.1.2020) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Νόμο 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin