Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. (Απόφαση Αριθμ.Α.1008/20.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1008/20.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4174/2013 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin