Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία έως 31.1.2020)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), καταρτίζει Κατάλογο Μελών του από τον οποίο κληρώνονται οι Εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν έως την 31/01/2020.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον Κατάλογο Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το έτος 2019, δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη Ηρώων Πολυτεχνείου 19 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr ή με ΦΑΞ στο 2710222127

Επισήμανση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα Μέλη των Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, καθώς και ο Πρόεδρος και τα Μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »