Φορολογικές ρυθμίσεις για τα ακίνητα. (Άρθρα 16,36,39 του Ν.4646/2019)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019 ο φορολογικός Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο” του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε ότι αφορά τα ακίνητα και την οικοδομή, ο Νόμος αναστέλλει την επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις και αντιπαροχές ακινήτων από κατασκευαστές για την τριετία 2020-2022, για την οποία αναστέλλει και την επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων.
Με το Νόμο επιβάλλεται ελάχιστη δαπάνη με ηλεκτρονικά μέσα και στους εκμισθωτές ακινήτων, σε ποσοστό 30% επί του συνολικού εισοδήματός τους, με ποινή 22% για όσους δεν πιάσουν το ελάχιστο αυτό όριο.

Η διάταξη για την έκπτωση φόρου για δαπάνες υπηρεσιών ανακαίνισης κτιρίων (όχι και υλικών), έχει ως εξής:
Άρθρο 16 Προσθήκη του άρθρου 39 Β του ΚΦΕ, σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων Μετά το άρθρο 39 Α του Ν.4172/2013 προστίθεται άρθρο 39 Β ως εξής:
«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του Ν.4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Η διάταξη που κάνει δυνατή τη μεταβίβαση ακινήτων με οφειλές ΕΝΦΙΑ χωρίς προηγούμενη ρύθμιση χρεών αλλά με απλή παρακράτηση, έχει ως εξής:
Άρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 54 Α του ΚΦΔ σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι δυνατή, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η χορήγηση πιστοποιητικού για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικού τιμήματος της αγοραπωλησίας που καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο ακίνητο έναντι του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.»

Τέλος η διάταξη για τριετή αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων από κατασκευαστές, αλλά και στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από αντιπαροχή έχει ως εξής:
Άρθρο 39 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων
1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000, Α΄248) προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής: «4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου».

Δείτε τα άρθρα 16,36,39 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin