Τροποποιήσεις στο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. [Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε το Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4693 και 4694 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Δείτε το Ν.4014/2011 κωδικοποιημένο (και με τις τελευταίες αλλαγές από το Ν.4635/2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin