Τροποποίηση της με Α.Π.οίκ.26804/16.6.2011 ΥΑ “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων” (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π.22186/4.5.2012 ΥΑ (Β΄1494). (Απόφαση 81319/238/13.9.2019/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17.9.2019 του Υφ. Π.Εν.)

Δείτε την Απόφαση 81319/238/13.9.2019/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17.9.2019 του Υφ. Π.Εν. εδώ

Δείτε το ΦΕΚ (Β΄3537/20.9.2019) δημοσίευσης της Απόφασης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin