Ενεργοποιήθηκε από 2.9.2019 η υπηρεσία της ΑΑΔΕ για online εκτύπωση του αποδεικτικού καταβολής του φόρου στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.4223/2013 και για τις οποίες προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, άμεση καταβολή

Τη δυνατότητα εκτύπωσης του αποδεικτικού καταβολής του φόρου που αναλογεί στις φορολογίες κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών, αλλά και μεταβίβασης ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας του Taxis παρέχει από 2.9.2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το αποδεικτικό καταβολής είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου, καθώς επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι χωρίς αυτό το δικαιολογητικό δεν μπορεί να προχωρήσει μεταβίβαση ακινήτου. Η σχετική υποχρέωση αφορά το σύνολο των φυσικών και των νομικών προσώπων που θέλουν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτείται σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι απαραίτητο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 να υπάρχει και το συγκεκριμένο έγγραφο. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στην προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτου, αλλά και της ολοκλήρωσης χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις εφορίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στις 2.9.2019 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η είσοδος στη σχετική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει το έτος στο οποίο αφορά η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής του φόρου, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει και στην εκτύπωση του εγγράφου.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας έρχεται σε συνέχεια υπουργικής απόφασης που είχε εκδοθεί στις αρχές Αυγούστου σύμφωνα με την οποία:

  • Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβίβασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.
  • Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών το αποδεικτικό καταβολής απαιτείται, προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπόχρεος, αντί για το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, προσκομίζει αντίγραφο της οικείας φορολογικής δήλωσης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συνυποβαλλόμενη φορολογική δήλωση δεν έχουν μεταβληθεί.

Για είσοδο στην εφαρμογή, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, εγχειρίδιο χρήσης και σχετικές διατάξεις, πατήστε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin