Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Απόφασης “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης” (ΦΕΚ Β΄3584/23.8.2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870/12.8.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3365/30.8.2019)

Με την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870/12.8.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3365/30.8.2019) αντικαθίσταται το εδάφιο γ).i, της παραγράφου 3, του άρθρου 4 “Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης”, της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 ΥΑ “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης” (ΦΕΚ Β΄3584/23.8.2018), ως εξής:
«i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα, που να έχει εκδοθεί έως δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών και από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και ο συνολικός χρόνος ιδιότητας μέλους του ενδιαφερόμενου μηχανικού σε αυτόν».

Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση, τροποποιείται και η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 ΥΑ “Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης” (ΦΕΚ Β΄4968/7.11.2018).

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870/12.8.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3365/30.8.2019) εδώ

Δείτε την ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 ΥΑ “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης” (ΦΕΚ Β΄3584/23.8.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin