Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3275/27.8.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3275/27.8.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin