Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3965/23.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.3965/23.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin