Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. (Ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.πρωτ.3774/11.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.πρωτ.3774/11.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και τα σχετικά αρχεία εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-5 Αρ.Πρ.ΔΝΣβ/58571/ΦΝ466/7.8.2019 του ΥΠΥΜΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin