Τροποποίηση άρθρου 53 Ν.4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3290/14.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.3290/14.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin