Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β “Ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση” του ν. 4611/19 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α1196/19 απόφασης της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών. (Εγκύκλιος Ε.2109/13.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2109/13.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin