Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.3005/3.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.3005/3.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τα Επικαιροποιημένα Τεύχη Διακηρύξεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin