Παράταση μέχρι 31.12.2021 των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από 1.3.2012 έως 31.12.2017. (Άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α΄77/23.5.2019)

Με το άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 “Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄77/23.5.2019), δίνεται παράταση μέχρι 31.12.2021 των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από 1.3.2012 έως 31.12.2017.

Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο Δωδέκατο

1. Καταργείται το άρθρο 76* του Ν. 4368/2016 (Α΄21 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4585/2018 (Α΄216).

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50** του Ν.4495/2017 (Α΄167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795) είτε σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 (Α΄249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021».

Δείτε το άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 (στη σελίδα 2210 του ΦΕΚ Α΄77/23.5.2019) εδώ

 

* Υπενθυμίζεται πως το καταργηθέν άρθρο 76 του Ν.4368/2016 έπειτα από την τροποποίησή του από το άρθρο 12 του ν. 4585/2018, ανέφερε τα εξής:

Άρθρο 76
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2018, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.

 

** Το άρθρο 50 του Ν.4495/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄

1. Έως τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απόφασης, οι διοικητικές πράξεις του άρθρου 29 εκδίδονται με τη διαδικασία που ίσχυε πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 59 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και του άρθρου 96 του Ν.4485/2017 (Α΄114) παραμένουν σε ισχύ.

3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 29 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και την εκτέλεση έργων εντός των περιοχών παραχώρησης και δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Γ2/Β/26970/1469/1988 (Δ΄597).

4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 29, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκδίδει τις οικοδομικές άδειες για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων της κοινής υπουργικής απόφασης 26229/1123/1987 (Δ΄749, 1987).

5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄795/13.7.1993), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31.12.2020.

6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795) είτε σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 (Α΄249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »