Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/16 και 3908/11, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.51362/14.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄1807/22.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.51362/14.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1807/22.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin