Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1129/4.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1399/23.4.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1129/4.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1399/23.4.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin