Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων & τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.44559/22.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.44559/22.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin