Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας. (Άρθρο 14 του Ν.4585/2018)

Δείτε το Άρθρο 14 του Ν.4585/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση …. και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄216/24.12.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin