Τροποποίηση του άρθρου 63 “Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή” του Ν.4174/2013, με το άρθρο 68 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018)

Με το άρθρο 68 του Ν.4587/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018), τροποποιείται το άρθρο 63 “Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή” του Ν.4174/2013 “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013).

Δείτε και τη σχετική Εγκύκλιο Ε.2010/11.1.2019 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους” της ΑΑΔΕ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin