Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στο Ν.4548/2018». (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.141372/28.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Σημαντική αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών γίνεται με το Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13.6.2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 145 του προαναφερθέντος Νόμου ορίζεται ότι «οι ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά».
Παράλληλα, στο άρθρο 148 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι «οι ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που τις συνέταξε». Σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να παρέχονται στους μετόχους σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τις οποίες πρέπει όχι μόνο γνωρίζουν αλλά και να εγκρίνουν, εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την καθαρή περιουσία και τις επιδόσεις του ομίλου.
Τέλος, στο άρθρο 178 προβλέπονται ποινικές διατάξεις για τους ελεγκτές Α.Ε. με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης του Νόμου.

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.141372/28.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin