Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/16 (Βιβλίο Ι). (Εγκύκλιος 11 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο 11 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin